fbpx

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

PICKUP EXPRESS BETÉTI TÁRSASÁG
Székhely: 1072 Budapest, Dob utca 52. 2/3.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Egyéb postai, futárpostai tevékenységre
Hatályos: 2018. január 15. napjától

1. A SZERZŐDŐ FELEK

1.1. A szolgáltató
PICKUP EXPRESS Bt. (továbbiakban: Szolgáltató)
Székhelye, postacíme, ügyfélszolgálati címe: 1072 Budapest, Dob utca 52. 2/3.
Cégjegyzékszám: 01-06-792377 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 26099512-2-42
Telefon: +3670 358 7541
Email: info@kuldonc.hu
Honlap: www.kuldonc.hu
Ügyfélszolgálat: hétfőtől-péntekig 09:00-17:00 óra között, szombat-vasárnap: zárva.
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest Nádor u. 16. (Budapest-i Fiók 1073 Budapest Erzsébet krt 41.)
Bankszámla száma: 11707031-21451652

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. § 9. és 15. pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén.

A PICKUP EXPRESS Bt. kizárólagosan közvetítőként vesz részt a csomagszállításban mindenkori partnerei révén a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételekkel. A PICKUP EXPRESS BT. saját szállító járművel nem rendelkezik, és nem foglalkoztat futárokat, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek érintkeznek.
A PICKUP EXPRESS BT. közvetítői tevékenységére figyelemmel megszervezi a csomag megrendelő által kiválasztott partner által végzendő szállítását, melynek következtében a megrendelő a szállítással kapcsolatos minden tájékoztatást, illetve nyilatkozatot a PICKUP EXPRESS Bt-nek kell közölnie, illetve a Társaságtól kell kérnie.
Futárpostai-szolgáltatás: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.
Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-d) pontokban foglalt többletszolgáltatásokat teljesíti:
Speciális többletszolgáltatás:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) értéknyilvánítás;
d) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

1.2. Ügyfél, Megrendelő

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel írásos (honlapon, e-mailben, vagy ügyviteli rendszeren keresztül leadott) vagy telefonos megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően. Az ügyfél megrendelői státusza nem zárja ki, hogy egyben a kézbesítési eljárásban egyben feladó vagy címzett is legyen, mely körülménynek a megadott adatokból egyértelműen ki kell derülnie.
Feladó: a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, akitől/amelytől a Szolgáltató partnereinek futára fizikailag a küldeményt felveszi, illetve akit/amelyet a Megrendelő feladóként jelöl meg a leadott rendelésen és a küldeményen, amennyiben a feladó eltér a Megrendelő személyétől.
Címzett: azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán, illetve a Megrendelő által leadott megrendelésen címzettként kerül megjelölésre, akinek/amelynek a küldeményt a Szolgáltató partnere futárának a küldeményt kézbesíteni kell.
Fogyasztó: az a Megrendelő magánszemély, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A PICKUP EXPRESS Bt., mint Szolgáltató a mindenkori partner futárszolgálatok szolgáltatásainak közvetítésével, a Megrendelő megrendelése alapján és Megrendelő költségére és kockázatára fuvarozást, csomagszállítást, azaz fuvar és postai szolgáltatási tevékenységet szervez meg a partnereknél a jelen ÁSZF és a mindenkori partnerek szállítási feltételeinek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású tárgyak vonatkozásában Magyarország területén és meghatározott külföldi területekre. Mindezek során a Megrendelő kizárólag a Szolgáltatóval van kapcsolatban, a megrendelést Szolgáltatónak adja le és minden tájékoztatást Szolgáltatótól kérhet, illetve felé tehet jognyilatkozatokat, míg a küldemény fizikai szállítását a csomag felvételétől a kézbesítésig a partner végzi a Szolgáltatóval fennálló kapcsolat és a Szolgáltatótól kapott adatok alapján.

A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldemények partnerei által történő szállítását és annak Megrendelő által meghatározott címzett vagy jogosult részére való kézbesítését megszervezi a Megrendelő által leadott adatok alapján díj fizetése ellenében.

Küldemény: a jelen ÁSZF-ben foglalt tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen és más kísérő okiratokon) megcímzett és a kézbesítést lehetővé tévő adatokat tartalmazó – küldemény.
A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató fuvarlevéllel, vagy más kísérő okirattal partnerei közúti járművön vagy légi úton szállítanak.

3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

3.1. A szerződés létrejötte:

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a www.kuldonc.hu honlapján vagy e-mailben megküldi írásbeli vagy telefonon leadja szóbeli megrendelését a Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával a legalább 1 kg és legfeljebb 2000 kg-ig (postai küldemény max. 40kg/db) terjedő súlyú küldemény vonatkozásában és a megrendelés Szolgáltató részére elérhetővé válik.

Az 1.2. pont szerinti Fogyasztók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a megrendelésük Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kérik, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.
A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött írásbeli visszaigazolása jelenti.
A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.
Ha az ÁSZF a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.
Nem térhetnek el a szerződő felek az ÁSZF szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, legkésőbb a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése későbbi mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a küldemény címzettje vagy más, jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy által igazoltan történő átvételéig áll fenn.

3.1.1. A megrendelő jogai és kötelezettségei:

A) A Megrendelő árajánlat előzetes bekérése esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által adott árajánlat annak megküldésétől számított 2 hétig érvényes, ezt követően – akár a korábbi árajánlat számára való hivatkozással – új árajánlatot kell kérnie a Megrendelés leadásához. Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést a Szolgáltató honlapján vagy e-mailben írásban köteles megküldeni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kért adatok megadásával, de legalább az alábbi adatok megjelölésével azzal, hogy a Megrendelőt terheli minden abból eredő felelősség, amennyiben az alábbi adatokat a valóságtól eltérően adja meg Szolgáltató részére:

• megbízó adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím),
• a címzett adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
• számlázási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, cég esetén adószám),
• részleges csomagadatok, a csomag mérete, pontos súlya, térfogatsúlyát, a számlázandó súlyt, a csomag tartalmát, mennyiség, származási hely és mérték,
• a kapcsolattartó nevét és telefonszámát,
• a csomagküldés díját (fuvarköltség, biztosítás költsége, egyéb költségek)
• a kiválasztott fuvarozási partnert,
• megjegyzés,
• választott fizetés módját.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést személyesen a Szolgáltató székhelyén nem fogad, illetve szóban, telefonon csak korlátozott feltételek mellett fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A telefonon leadott megrendelések esetén a telefonvonal, vagy a készülék hibájából, illetve az „elhallásból” eredő és ez által tévesen rögzített adatokért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A megrendelés megküldését, illetve leadását követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő köteles a visszaigazolásban szereplő adatok helyességét ellenőrizni, és amennyiben eltérést tapasztal úgy azt haladéktalanul írásban jelezni Szolgáltató ügyfélszolgálata felé. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a tévesen vagy/és pontatlanul rögzített adatok miatt bekövetkező kézbesítési sikertelenségért, vagy szállítási késedelemért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.
Továbbá Megrendelő köteles a Szolgáltató által elektronikusan megküldött fuvarokmányt és esetlegesen megküldött további kísérő okmányokat kinyomtatni, és saját felelősségére kitölteni és az okmányokat a csomagfelvételi helyére eljuttatni. Megrendelő vállalja, hogy a kinyomtatott fuvarokmányokat a csomagot felvevő partner futárával aláíratja, kivéve a Szolgáltató azon partnerei teljesítése során, amelyeknél a Szolgáltató a honlapján ezen kötelezettség alól kifejezetten mentesít. Ehhez kapcsolódóan Megrendelő tudomásul veszi, hogy a küldemény felvétele a küldemény átvételének futár által történő írásbeli elismerésével – vagy amelyik partner futára nem ír alá, ott a Szolgáltató honlapján közzétett módon – történik. A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a küldeményt felvevő megbízott aláírása igazolja.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő és az ahhoz kapcsolódó adatlap kitöltésével, telefonon leadott megrendelés esetén a visszaigazolás elfogadásával egyidejűleg büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a feladott küldemény nem tartalmaz illegális, bármely állam által törvénybe ütköző, illetve veszélyes tartalmat, mely nyilatkozattal a küldemény tartalmáért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal függetlenül attól, hogy személyesen jelen volt-e a küldemény csomagolásánál, illetve a csomag futárnak történő átadásánál.
B) A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A Szolgáltató csomagolásra vonatkozó javaslatai jelen ÁSZF mellékletében olvasható, mely tanácsok csak javaslatok, viszont Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelőt terheli felelősség, hogy a küldeményt jellegének megfelelő és az 5.1.2. pont szerinti csomagolással lássa el. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a csomagolásra vonatkozó előírásokat nem tartja meg és ebből eredően a megjelenő futár a csomag felvételét megtagadja, úgy a Megrendelő köteles a csomagküldés díjának 15%-át és azon felül felmerült kiszálláshoz vagy a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült díjat is megfizetni.
C) A szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles. A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím). Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a költségviselő személy 5 napot meghaladó késedelembe esik a díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelőtől követelni a díj megfizetését a számla másolatának megküldésével.
Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.
A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a 6.2. pont figyelembe vételével (előzetes vagy utólagos fizetés, ezen belül fizetési mód megjelölése). A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc naptári napon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.
D) A Megrendelő tudomásul veszi – és amennyiben a személyétől eltér, a feladót saját felelősségére tájékoztatja – hogy a Szolgáltató küldemények felvételét és kézbesítését végző mindenkori partnerei az átvett küldeményeket lemérik, és ellenőrzik, hogy a Szolgáltatónál leadott súly, méret és egyéb szükséges mérhető paraméterek megegyeznek-e az átvett küldemény adataival.
E) A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatónál nyilvántartott, a Szolgáltató által még nem teljesített és/vagy a Megrendelő által maradéktalanul meg nem fizetett megrendelések (akár egy, akár több címre való szállítással teljesítendő) csomag száma eléri vagy meghaladja a maximális 20 darabot, vagy ha a megrendeléssel érintett csomagok számától függetlenül eléri vagy meghaladja a megrendelések értékének összege a bruttó 500 000 Ft-ot, illetve ha a Megrendelő a Szolgáltató számlájának kiegyenlítésével 14 napot meghaladó késedelembe esik és az új megrendelés teljes szolgáltatási díját nem fizeti meg előre a 6.1. pont szerint, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a limitet meghaladó megrendelések visszaigazolását és teljesítését visszautasítani. Ezen túlmenően Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden indokolás nélkül bármely megrendelés teljesítését megtagadja az addigi esetleges befizetésekkel való elszámolással egyidejűleg.
F) A Megrendelő – amennyiben vezetékes telefon elérhetőségét adott meg kizárólag a csomagfelvétel napjára – köteles a küldemény felvételének napján a vezetékes telefon helyszínén tartózkodni azzal, hogy amennyiben nem érhető el és a vezetékes telefon címén sem tartózkodik senki a Megrendelő megbízásából, úgy a szolgáltatás teljesítésére a megrendelés megerősítése vagy ismételt leadása estén a Szolgáltató nem köteles, és a Megrendelő köteles a szerződéstől való elállás esetén irányadó díjat Szolgáltatónak megfizetni.
G) Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató mind a küldeményekkel való rendelkezés, mind pedig az esetlegesen igénybe vett utánvétes szolgáltatás esetén a Szolgáltató által beszedett és továbbítandó összeg megfizetésénél kizárólag a Megrendelő utasításához van kötve, az utánvétes összeget kizárólag a Megrendelő részére utalhatja ki. A Szolgáltató a szolgáltatásával érintett ügyfelek közötti bármilyen más (polgári vagy büntető) jogviszonyt nem vizsgálhatja és nem vizsgálja, az ügyfelek vagy harmadik személy közötti elszámolási kérdésben Szolgáltató felelőssége kizárt.
H) A Megrendelő – amennyiben nem személyesen tartja a kapcsolatot a Szolgáltatóval – a jelen ÁSZF szerinti jogait, így különösen az utasításadási jogát a külön megnevezendő kapcsolattartón keresztül gyakorolhatja azzal, hogy a Megrendelő kockázata és teljes anyagi és jogi felelőssége, hogy a kapcsolattartó minden jognyilatkozatát és cselekményét a Szolgáltató a Megrendelő joggyakorlásának tudja be, és a Szolgáltató a jogviszony hatálya alatt semmilyen formában nem köteles vizsgálni vagy megkérdőjelezni a Megrendelő és a kapcsolattartó közötti kapcsolat jellegét és a kapcsolattartó eljárási jogosultságát, valamint személyét.
I) Amennyiben a Fogyasztó a 4.2. pont szerinti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton e-mailben az info@kuldonc.hu címre, akár a szolgáltató honlapjáról letölthető minta levél megküldésével. Ha a Fogyasztó nyilatkozatát e-mailben vagy a honlapon adja le, a Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (pl.: e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja a megrendelőnek. A fenti nyilatkozatot érvényesen csak a Fogyasztónak minősülő megrendelő teheti meg. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel kérte a szolgáltatás teljesítésének elállási/felmondási jog határidejének lejárta előtti megkezdését, ezért a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó felmondási jogát már nem gyakorolhatja függetlenül attól, hogy a teljesítés befejezéséről tudomása volt-e.

3.1.2. A szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A) A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket, megrendelési visszaigazolásokat és más egyedi nyomtatványokat is (pl. partner fuvarlevele, pro-forma számla, export-import vámkezelési megbízás, import árufelvételi megbízás, „nem veszélyes nyilatkozat”, kettős felhasználású nyilatkozat, CITES formanyomtatvány) – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen pont szerinti kötelezettsége kizárólag az üres formanyomtatványok Megrendelő részére történő megküldésére vonatkozik, a Szolgáltató partnereinek kitöltötten közvetlen átadott, illetve a Szolgáltatóhoz kitöltötten visszajutott formanyomtatványok formai-tartalmi ellenőrzésére nem terjed ki, Szolgáltatót a kitöltött formanyomtatványok vonatkozásában kizárólag azok partnerei felé történő továbbítási kötelezettsége terheli.
B) A Szolgáltató vállalja, hogy árajánlat kérés esetén a szállítás feltételeire is kiterjedő árajánlatot küld az érdeklődők részére azzal, hogy amennyiben valaki telefonon jelzi az árajánlat kérését, úgy azt Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a másik fél az e-mailes elérhetőségét bediktálja. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a telefonáló olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot.
C) A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben visszaigazolja, melyhez a kinyomtatandó fuvarokmányokat is elektronikusan megküldi a Szolgáltató.
D) A Szolgáltató az elektronikusan érkezett és telefonon leaditt megrendeléseket kezeli, rendszerezi, és továbbítja a Megrendelő által kiválasztott partner felé.
E) A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, a küldemény továbbításához szükséges további fuvarozási és egyéb szerződéseket beszerzi és megköti partnerével vagy más szolgáltatóval, illetve a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb feladatokat elvégzi. A Szolgáltató a fuvarozási és egyéb szerződéseket kívülálló harmadik személyekkel és partnereivel a saját nevében, de a Megrendelő javára, kockázatára és költségére köti meg.
F) A Szolgáltatónak a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia. A gazdaságosság és a biztonság a konkrét árutovábbítások esetén ütközhetnek egymással úgy, hogy az egyik követelmény csak a másik rovására valósítható meg. A Szolgáltatónak ezért olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek során e két követelményt szem előtt tartva a Megrendelő érdekeit legjobban szolgáló megoldást választja.
G) A Szolgáltató köteles a Megrendelő utasításait követni. Ha olyan utasítást kap, amely veszélyezteti a küldemény gazdaságos és biztonságos továbbítását, köteles erre a Megrendelő figyelmét haladéktalanul felhívni. Ha a Megrendelő az utasítást írásban megismétli, az ő költségére és veszélyére köteles a Szolgáltató azt végrehajtani vagy végrehajtatni.
H) A Szolgáltató a megrendelésen alapuló csomagküldéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást ad a Megrendelő részére – akár a csomagküldés ideje alatt a Megrendelő külön kérésére is a rendelési azonosító számok és/vagy fuvarlevélszám megadása alapján. Ennek keretében a Szolgáltató a Megrendelővel fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt folyamatosan kapcsolatot tart a csomagküldésre megbízást adó Megrendelővel illetve az általa megjelölt kapcsolattartóval és a megrendeléssel érintett partnerrel, továbbá biztosítja a Megrendelő és a partner közötti információk áramlását, a panaszok, kifogások vagy más észrevételek és nyilatkozatok közvetítését.
A jelen szerződés szerint minősülő ügyfelek a csomagok nyomon követése iránt közvetlen a Szolgáltató csomagküldést teljesítő, Megrendelő által kiválasztott partnerének honlapján szerezhet aktuális információt.
I) A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében Ügyfélszolgálatot működtet hétfőtől-péntekig, munkanapokon reggel 09:00 és délután 17:00 között. Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító számok és/vagy fuvarlevélszám, illetve feladó/címzett adatai alapján tudnak tájékoztatást adni.
A Szolgáltató a telefonos beszélgetéseket nem rögzíti, így a telefonban adott tájékoztatás vagy más elhangzott nyilatkozat nem kereshető vissza, melyet a Szolgáltatóval kapcsolatban lévő ügyfelek tudomásul vesznek.

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon: +3670 358 7541
E-mail: info@kuldonc.hu

J) A Szolgáltató jogosult minden olyan költséget (pl.: bírság, többlet díj, egyéb költség, Szolgáltatóval szemben harmadik személy által érvényesített kártérítés) kiszámlázni és áthárítani a Megrendelő részére, mely a megrendelt szolgáltatás hatálya alatt az ügyfelek jogszabálysértő vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütköző magatartása miatt a Szolgáltatót terheli. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató nem jogosult annak jogszerűségét vizsgálni, hogy a Vele szemben az ügyfél magatartása vagy nyilatkozatai és egyéb jelen jogviszonnyal összefüggésben végrehajtott cselekményei okán érvényesített költségek, bírságok, kártérítések, stb. megalapozottak-e, illetve nem köteles semmilyen érdemi eljárást kezdeményezni és lefolytatni azok jogszerűségének vitatása vagy vizsgálata érdekében.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezése)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű megfizetésével külön – és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű megfizetésével külön – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.
Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

4. SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS ELLEHETETLENÜLÉSE

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

• a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;
• küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;
• küldemény megnevezése nem egyértelmű és azt a Megrendelő nem pontosítja
• Megrendelő a gyűjtőszállításnak megfelelő csomagolást nem tudja biztosítani
• feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;
• postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a Megrendelőt, illetve vele egyetemlegesen a feladót terhelik.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

• a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy
• a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre,
• a Megrendelőnek és/vagy a feladónak és/vagy a címzettnek lejárt, részben vagy egészben kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a szerződés megkötését akkor is megtagadhatja, ha a fenti személyek a korábbi tartozásuk tőke összegét kiegyenlítették, azonban járulékos költségeket még nem rendezték a Szolgáltató felé.

Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

• a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;
• a küldemény kézbesíthetetlen és a felek egymással teljes körűen elszámoltak;
• a felek közös megegyezésével,
• a Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával: a Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, Szolgáltatónak küldött megrendelés alapján létrejött szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül. Amennyiben viszont a szolgáltatás nyújtására irányuló Szolgáltató és Fogyasztó által kötött szerződés teljesítését a Szolgáltató már megkezdte a Fogyasztó 3.1. pontban adott kifejezett hozzájárulása alapján, úgy a megrendelő 14 napon belül indokolás nélkül jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződést felmondani. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
• a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.

4.3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelynek költségeit elsődlegesen a Megrendelő, illetve amennyiben ezen kötelezettségének első felhívásra Megrendelő nem tesz eleget, úgy másodlagosan a feladó köteles egyetemleges felelősség fennállása mellett a felmerült költséget megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő és/vagy feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

4.4 visszakézbesíthetetlen postai küldemény

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató

• a) a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;
• b) a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;
• c) a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.
A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

5. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó – függetlenül attól, hogy személye megegyezik-e a Megrendelőével – felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfeleljen.
A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az ÁSZF tiltja. Az ÁSZF-ben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az ÁSZF-ben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.
A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A Megrendelő és a feladó egyetemlegesen felelősek a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; kötelesek viselni saját kárukat és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő és/vagy a feladó a jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó – függetlenül attól, hogy személye megegyezik-e a Megrendelőével – feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.
Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.
Nem kell csomagolni azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

• Lehetőség szerint új dobozokat kell használni, amelyek szilárdak, jó állapotúak (nem sérültek vagy nedvesek) és nem szakadnak könnyen. A használt és sérült dobozok elveszítik szilárdságukat ezáltal a küldemény sérülhet.
• A doboz megfelelően nagy befogadóképességű legyen a tartalom számára. A kiálló részek megsérülhetnek. Az éles tárgyakat a személyi sérülések vagy a küldemény károsodásának elkerülése érdekében különös figyelemmel kell csomagolni.
• A speciális, kényes tárgyak szállítása esetén javasolt megfelelő mennyiségű és minőségű kitöltőanyag (hungarocell darabok, térkitöltő hab, polietilén hab) használata. Az újságpapír, használt ruha, szórólap, buborékos fólia nem elfogadható.
• Megfelelő minőségű és mennyiségű csomagragasztó szalag vagy zsugorfólia használatával a csomagok összes nyílásának lezárása biztosítható.
• A doboznak el kell bírnia a tartalom súlyát.
• A termékeket egymástól legalább 5 cm vastagságú csomagolóanyaggal célszerű elválasztani.
• A termékeket elkülönítése a doboz falaitól egy legalább 5 cm vastagságú csomagolóanyaggal javasolt.
• Az egyes tárgyakat célszerű legalább 5 cm vastag csomagolóanyaggal körülvenni, emellett a doboz falaitól is ugyanekkora távolságra elhelyezni.
• A címkéket és a fuvarlevelet a csomag tetején kell elhelyezni oly formában, hogy azt sem ragasztószalag, sem zsugorfólia ne takarja le. A félreértések elkerülése érdekében a csomagon csak egy címzési címke legyen látható.
• Több csomag esetén minden esetben a Feladó felelőssége, hogy a megfelelő dobozra a helyes csomagcímke (fuvarlevél) kerüljön. A futár csak felveszi a csomagot, a címke helyességét, adatait (melyik dobozra, melyik címke kerüljön) nem ellenőrzi.

Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.
Küldemények címzése: A fuvarlevelek és a csomagcímkék elhelyezése, felragasztása a küldeményekre, minden esetben a Feladó felelőssége. A Feladó kötelessége gondoskodni arról, hogy a megfelelő dobozra, a megfelelő csomagcímke, fuvarlevél kerüljön. A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.
A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.
A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

• a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;
• a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;
• a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;
• a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;
• címhely irányítószámát;
• külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét és a külföldi címzett telefonos elérhetőségét.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.
A címzett feladatait az ÁSZF kézbesítésre vonatkozó fejezete tartalmazza.

6. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KIEGYENLÍTÉSE

6.1. Díjak megállapítása

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél – első sorban a Megrendelő – díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított számla (vagy díjbekérő) ellenében. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan a számlázási adatokként a Megrendelő adatait veszi figyelembe.
A szolgáltatások díját, jelen ÁSZF 2. sz. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza.

Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleket, hogy mind a jelen ÁSZF mellékletét képező mindenkori Díjszabás, mind pedig a Szolgáltató honlapján bruttó árak kerülnek feltüntetésre, melyek tartalmazzák a hatályos jogszabályok szerint megfizetendő ÁFA-t. (A szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és annak feltételei szerint ezen szabálytól felek eltérhetnek.)

Tájékoztatja továbbá a Szolgáltató az ügyfeleket, hogy amennyiben a forintban kiállított számla ellenértékét az ügyfél más devizanemben fizeti meg a Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató jogosult a díjat fizető ügyfél részére az árfolyamkülönbözetből eredő díjkülönbségre számlát kiállítani, amennyiben az eredeti számla ellenértékének Szolgáltatónál történő jóváírás napján érvényes átváltási áron forintban számított összege alacsonyabb a szolgáltatás ellenértékénél. Ezzel egyidejűleg Ügyfelek elfogadják, hogy Szolgáltatót nem terheli semmilyen visszafizetési vagy megtérítési kötelezettség, amennyiben a szolgáltatás díjának más devizanemben történő megfizetése az árfolyamkülönbségből eredően átszámítva a szolgáltatás forintban megjelölt díját meghaladja.

Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy mivel az árajánlat megküldésével a Fogyasztó kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése a 3.1. pont alapján, ezért felmondás esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a költségviselő és/vagy Fogyasztó a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Ennek megfelelően amennyiben a Megrendelő, Fogyasztó vagy a feladó olyan időpontban áll el a megrendelésre alapított szolgáltatási szerződéstől, amikor a küldemény felvételét végző futár már úton van, úgy a Megrendelő vagy a feladó egyetemleges kötelezettségük mellett kötelesek a csomagküldés díjának 15%-át és a kiszállási díjat, valamint a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget megfizetni.
Hasonlóképpen a Szolgáltató vállalja, hogy előzetes fizetés esetén visszatéríti a Fogyasztó általi elállásról vagy a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fizetést teljesítő félnek az ellenérték megfizetésével azonos módon az ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét, illetve Fogyasztó általi elállás esetén az ellenszolgáltatás teljes összegét. Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, a Fogyasztó által fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell számítani.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a feladó – bármilyen oknál fogva – a csomag felvételekor kézi fuvarokmányt töltött ki és ennek okán a csomag kézbesítéséért a Szolgáltató partnere közvetlen szedett be díjat az ügyfelek bármelyikétől, és azt később nem térítette vissza teljes mértékben a partnernek fizető ügyfél részére, abban az esetben a Szolgáltató az előre megfizetett díj 50%-át jogosult megtartani, illetve a még meg nem fizetett szolgáltatási díj 50%-ának mértékéről jogosult számlát kiállítani a Megrendelő vagy a költségviselő részére függetlenül attól, hogy a kézi fuvarokmány kitöltése miatt a Szolgáltató nem vagy csak részben tudta teljesíteni a vállalt szolgáltatását.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a küldemény vonatkozásában a megrendelésben megadott adatok eltérnek a Szolgáltató partnerei által végzett mérések során kapott adatoktól, melyből eredően a csomag eltérő súlya vagy mérete miatt többletdíj fizetési kötelezettség keletkezik, úgy a Szolgáltató a Megrendelő vagy a feladó külön hozzájárulása nélkül köteles kifizetni a többletdíjat, melyet a jogcím megjelölésével jogosult kiszámlázni a Megrendelő részére. A Megrendelő vállalja, hogy ezen díjat a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül megfizeti Szolgáltató részére.

A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és annak feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.

A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

Ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Megrendelő és/vagy a személyétől elváló tényleges költségviselő késedelembe esnek a Szolgáltatót megillető díj megfizetésével a Szolgáltató által kiállított számlán megjelölt határidő elmulasztásával, úgy a Szolgáltatót a követelt díjon felül minden késedelmes nap után a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat illeti meg.
Szolgáltató az általa kiállított számlán megjelölt fizetési határidő lejártát követően a számlázó rendszerén keresztül elektronikus úton Fizetési emlékeztetőt küld a díjfizetésre kötelezett részére. Szolgáltató a 14 napot meghaladó fizetési késedelem esetén ajánlott, tértivevényes levélben is felszólítja a díjfizetésre kötelezettet. Szolgáltató a kiküldött Fizetési felszólításért adminisztrációs díjat számít fel, melynek mértéke alkalmanként bruttó 2540 Ft (2000 Ft+ÁFA)

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a kötelezettel szemben a Szolgáltató az eljárás megindításával kapcsolatban felmerült minden költségét is jogosult követelni. Szolgáltató ezen túlmenően a szolgáltatási díjak 14 napot meghaladó késedelme esetén kizárólag akkor köteles megkezdeni a szolgáltatás teljesítését, amennyiben a késedelemmel érintett megrendelést követő újabb megrendelés teljes díját a Megrendelő vagy a tényleges költségviselő teljes mértékben előre megfizette.

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának megfizetése az alábbi módokon lehetséges azzal, hogy bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség.

Készpénz: A felvétel pillanatában nincs lehetőség ilyen fizetési módot választani.
Utánvétes fizetés: Megrendelőnek a szolgáltatás megrendelésekor kell megadnia, hogy milyen összeget kíván beszedetni a Szolgáltatóval, valamint ekkor kell megadnia a szükséges banki adatokat is. Szolgáltató a beszedett utánvétértéket 8 munkanapon belül utalja át a Megrendelő bankszámlaszámára vagy a Megrendelő által megadott más személy rendelkezése alatt álló bankszámlaszámára (a számla tulajdonosának egyidejű megnevezése a megrendeléskor kötelező).
Utánvét beszedése kizárólag belföldi viszonylatban GLS és DPD partnerünk esetében lehetséges. A Szolgáltató az utánvételes eljárás keretében a címzettől a személy igazolására alkalmas okiratokat beszerezheti partnere közreműködésével, illetve a beszedett összeget kizárólag banki utalással fizeti meg a Megrendelő részére, készpénzes kifizetési lehetőséget a Szolgáltató kizárólag egyedi szerződés keretén belül biztosít. Eseti megbízással leadott megrendelések esetén az utánvétösszeg készpénzben történő kifizetésére nincs mód.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésben téves bankszámlaszámot ad meg az utánvételes eljárás keretében beszedett pénz utalásához, akkor a Szolgáltatót kizárólag a tekintetben terheli felelősség, hogy a beszedett összeget a megadott számlaszámra elutalja, viszont nem kötelessége és nem jogosult vizsgálni, hogy a bankszámla létező számla-e és kihez tartozik, illetve semmilyen felelősséget nem vállal arra vonatkozóan, ha az utalás a megadott bankszámlaszámra sikertelen. Az elutalt összeg Szolgáltatóhoz való visszajutása esetén a Szolgáltató a felelős őrzés szabályai szerint köteles az utánvételesen beszedett pénzt megőrizni.
Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli azért, hogy ha a Megrendelő által megjelölt bankszámlára elutalt utánvételes eljárás keretében beszedett összeghez a bankszámla rendelkezésre jogosultja a bankszámlát érintő egyéb eljárás (pl. inkasszó) miatt nem tud hozzáférni.
Egy kattintásos fizetés: A Szolgáltató által elektronikus úton megküldött számla (vagy díjbekérő) kiegyenlíthető online az OTP SimplePay rendszerén keresztül is. A Szolgáltató nem menti el a kártya adatait, ahhoz csak a fizetési szolgáltató (OTP SimplePay) rendelkezik hozzáféréssel.
Banki átutalás: E fizetési mód esetében a Megrendelő a megrendelés leadása után a Szolgáltató munkatársai által elkészített megrendelési igazolással együtt elektronikus postafiókjába kapja meg elektronikusan a számláját, vagy díjbekérőjét. (A postai megküldésre csak abban az esetben van lehetőség, ha az elektronikus megküldés helyett a Megrendelő a postai kézbesítést választotta.) A számlán a jobb felső sarokban feltüntetjük a banki adatokat. A Megrendelő banki felületén fizetve, az utalásról szóló igazolást átküldve tudja igazolni a fizetés teljesítését. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy kizárólag ezt követően küldi meg a Szolgáltató a megküldeni vállalt fuvarokmányokat és csak ezek után érkezik a futár a Megrendelő által megadott címre.

7. SZOLGÁLTATÁSOK

A szolgáltató minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállíttat és kézbesíttet.

7.1. Igényelhető szolgáltatások
(a díjakat lásd a 2. számú mellékletben)

Futárposta-szolgáltatás közvetítése: a küldemény feladótól történő felvételét követően a kézbesítés 24 órán belül megvalósul a Szolgáltató partnere teljesítésével a Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.
Expressz postai szolgáltatás közvetítése: a Szolgáltató partnere a küldeményt a feladótól felveszi, majd beszállítja azt feldolgozó pontjára, ahol megtörténik a küldemény őrzése, raktározása, feldolgozása. A küldeményt a felvételt követően belföldön a következő munkanapon, az EU tagországaiban legkésőbb a felvételt követő 3 munkanapon, egyéb országokban legkésőbb a felvételt követő 5 munkanapon belül kézbesíti a Szolgáltató partnere teljesítésével a Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.
Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

• a postai küldemény nyomon követhető kezelése;
• időgarantált szolgáltatás – kizárólag a honlapon mindenkor megjelölt partnerekkel;
• utánvét-szolgáltatás.
• időgarantált kiszállítást (expressz)

Egyedi különszolgáltatás:

• Telephelyről való csomagátvétel

A küldemény díját a 6. fejezet rendelkezései szerint kell megfizetni.

7.2. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel partnere által történő várható időpontját.
A küldemények felvételét a Megrendelő és a Szolgáltató írásbeli megállapodása alapján a Szolgáltató által közvetített partnere által foglalkoztatott futár végzi.
A felvételi címen nem kötelező a Megrendelőnek jelen lennie, amennyiben a Megrendelő és a feladó személye elválik egymástól. A felvétel teljesítéséhez az szükséges, hogy a Megrendelőnek megküldött okmányokat kinyomtatva magánál tartsa a feladó. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak vagy partnerének nem kötelessége a Megrendelő és a feladó közötti bármilyen kapcsolatot vizsgálnia és nem is vizsgálja, csak a kinyomtatott okmányok bemutatására, illetve a feladó személy személyazonosító okmányainak bemutatására, illetve adatainak megadására szólíthatja fel a feladó címen jelenlévő személyt. Szolgáltató és partnere a felvételi helyszínen – alapos gyanú esetén – felszólíthatja a jelen lévő feladót, hogy igazolja a csomag tartalmának bemutatásával és átvizsgálási lehetőségével, hogy a csomag nem tartalmaz tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyakat. Amennyiben a feladó ezen felhívásnak nem tesz eleget, úgy a futár megtagadhatja a csomag felvételét, mely esetben a jelen ÁSZF csomag felvételének megtagadására vonatkozó szabályai alkalmazandóak.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató által közvetített partnere általi átvételét a Szolgáltató vagy partnere okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató és/vagy partnere adatai.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az ÁSZF 1. sz. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

7.3. Tömeg- és mérethatárok

A Szolgáltató partnereivel szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

• gépkocsival történő szállítás esetében 40 kg lehet
• legnagyobb befoglaló méret autós szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) a 3 kiterjedésbeli méret a 3 métert nem haladhatja meg.

8. A KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A Szolgáltató partnere a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.
Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató partnere vagy tájékoztatása alapján a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint – a Szolgáltatónak egyébként esedékes teljes díj kiegyenlítése mellett – visszakézbesíti a futár.
A nem megfelelő vagy beazonosíthatatlan (azaz a címzett pontos kézbesítési helye a helyszínen sem állapítható meg) címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő vagy beazonosíthatatlan cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól, illetve ezzel egyidejűleg ugyanúgy jogosult a teljes szolgáltatási díjáról a Megrendelő vagy költségviselő részére számlát kiállítani.

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató partnere belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató partnere a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető

• a sérült könyvelt küldemény;
• a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;
• utánvétellel terhelt küldemény;
• minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;
• az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató partnere a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.
A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.
A szolgáltató partnere minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató és partnere a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton, vagy rendszeresített elektronikus eszközön a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.
Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató partnere révén a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.
A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.
A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató partnere révén – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató partnere révén köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató partnere révén a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Szolgáltató partnere révén a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató partnere révén az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.
Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató partnere e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.
Ha a küldemény a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató partnere útján azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

9. TÁJÉKOZTATÁS, PANASZ

9.1. Tájékoztatás

A szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

E-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

• Általános Szerződési Feltételeket;
• az alkalmazott díjakat;
• az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
• minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

• telefonon;
• levélben;
• a fuvarlevélen írott formában;
• egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében 5 napon belül, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

10. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK, ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért az ügyfelek, bármilyen Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, más módon érintettek által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit maradéktalanul betartva, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván.

Jelen adatvédelmi szabályzat alapján a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a szolgáltatásai igénybevételéhez személyes adatok megadása szükséges, melynek kezelésével kapcsolatos eljárást a jelen szabályzat tartalmazza azzal, hogy a jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató az Infotv. és a GDPR, a Ptk., valamint az elektronikus szolgáltatásokra és a személyes adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

10.1 Személyes adat gyűjtése

A Szolgáltató a szolgáltatása nyújtásához személyes adatokat gyűjt be, melyeket az Ügyfelek Szolgáltató szolgáltatásának igénybe vétele érdekében történő önkéntes rendelkezésre bocsátása útján szerez meg.

Személyes adatnak minősül a közvetetten vagy közvetlenül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, így különösen,e nem kizárólagosan:

• név, cégnév,
• cím, földrajzi adatok,
• e-mail cím,
• telefonszám,
• bármely elérhetőségi, kapcsolattartási adat,
• szállítással kapcsolatos információk (így például a tényleges átadó/átvevő adatai, elérhetőségei, címe, stb,)
• az Ügyfél, illetve a csomagküldési folyamatban részt vevő bármely személy azonosítására alkalmas adat,
• a Szolgáltató honlapján (akár a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges online eljáráskor megadott) vagy a Szolgáltató részére az Ügyfél vagy a csomagküldési folyamatban részt vevő személy által megadott adat.

A fentieken túlmenően a Szolgáltató oldalának használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak az Érintettek internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP cím, böngésző típusa, stb.), amelyet a Szolgáltató nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei az irányadóak, melyek Infotv.-nek és GDPR előírásainak való biztonságos megfelelőségét Szolgáltató megköveteli.

Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó/érintett személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató tárhely-szolgáltatója személyes azonosítására alkalmatlan módon, kizárólag a Weboldalak technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Szolgáltató a felhasználói élmények fokozása, és a személyre szabott böngészés érdekében a honlap látogatásakor a honlapokon végbemenő munkamenet azonosító tárolására használatos cookie-kat helyezhet el az Érintettek számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű file, amely az Érintett böngészőjének azonosítására szolgál.
A cookie-k nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak és személyes adatbázissal sem kerülnek egybevetésre.

A cookie-k segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában, használatukról az oldalra érkező látogatót felugró ablak tájékoztatja. A felugró ablakban olvasható tájékoztató szöveg elolvasását követően a felhasználó az elfogadás gomb megnyomásával engedélyezheti a cookie-k használatát. Az Érintett jogosult a böngészőjének beállításaiban a cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint az új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

10.2 Személyes adat kezelése, felhasználása

A Szolgáltató a fentiek szerinti adatokat kezeli, azaz a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet, vagy műveletek összességét hajtja végre adatkezelőként, így a rendelkezésére bocsátott és begyűjtött személyes adatokat:

• gyűjti,
• rögzíti,
• rendszerezi,
• tagolja,
• tárolja,
• azokat átalakíthatja,
• megváltoztatja,
• lekérdezheti,
• betekinthet,
• továbbíthatja, terjesztheti, egyéb módon hozzáférhetővé teheti az arra jogosultaknak,
• összehangolhatja, összekapcsolhatja,
• korlátozhatja,
• törölheti,
• megsemmisítheti

a személyes adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően.

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, vagy bármilyen más módon megszerzett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjára) különös figyelemmel:

• szerződés teljesítése (azaz a megrendelt, Szolgáltató által teljesítendő szolgáltatás teljesítése)
• valamint a Szolgáltató szolgáltatásának Postatörvény hatálya alá tartozására tekintettel a Postatörvényben foglalt kötelezettségek teljesítése
céljából használja fel.

A szolgáltatás teljesítése keretében a Szolgáltató a személyes adatok, Ügyfelek vagy a csomagküldési eljárásban részt vevő bármely személy által megadott információk a Szolgáltató részére különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szerződés teljesítési szakaszokhoz szükségesek:

• a csomag tartalmának ellenőrzéséhez azzal, hogy az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg,
• a szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési, pénzügyi ügylet lebonyolításához,
• a csomag felvételének megszervezéséhez,
• a csomag szállításához, és a csomag nyomon követéséhez,
• a szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen egyéb kiegészítő szolgáltatás, logisztikai igény teljesítéséhez,
• a szolgáltatás ellenértékének beszedéséhez,
• a csomaggal kapcsolatos esetleges panaszok, kárigények kivizsgálásához,
• a szolgáltatás folyamatos minőségfejlesztéséhez és a magas színvonalú szolgáltatás megtartásához,
• külön elfogadás esetén marketing anyagokhoz, időleges események, kedvezmények lefolytatásához,
• jogi eljárásokhoz, jogi igény érvényesítéséhez, amennyiben szükséges.

A Szolgáltató és partnere:

• a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;
• a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
• a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet hatósági eljárás kivételével;
• a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;
• a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

A Szolgáltató vagy partnere a zárt küldeményt felbonthatja, ha

• a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;
• a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
• kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

10.3. Személyes adat megosztása, továbbítása

A Szolgáltató az adatokat nem kizárólag saját informatikai rendszerén és nyilvántartásában kezeli, hanem az adatkezeléshez az alább olvasható harmadik személyt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok biztonságos kezelése érdekében.

Adatfeldolgozó cég neve: Online Áruházak Kft.
Adatfeldolgozó cég címe: 2081 Piliscsaba, Ráczvölgy utca 11.
Adatfeldolgozó cég cégjegyzékszáma: 13-09-131503

Ennek keretében mind a Szolgáltató, mint adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó biztosítják, hogy az Infotv.-ben és a GDPR-ban előírt biztonsági előírások megtartását azzal, hogy amennyiben a jelen szabályzat vagy a jogszabály a személyes adat kezelése tekintetében kötelezettséget ír elő az adatkezelőnek, úgy azon kötelezettségek az adatfeldolgozót is terhelik.

Ezt meghaladóan a Szolgáltató közvetített szolgáltatásából következően a csomagot ténylegesen fuvarozó partnerei részére továbbíthatja a személyes adatokat függően attól, hogy a Megrendelő által leadott megrendelésében, vagy a megrendelés alapján Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszony hatálya alatt, mely fuvarozót jelölte meg kiválasztott ténylegesen teljesítő félként.

Ezen túlmenően a Szolgáltató birtokában lévő adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve bármely hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott, Szolgáltatóra vonatkozó adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa begyűjtött és kezelt személyes adatokat a szerződés teljesítésével összefüggésben is – a hatósági együttműködést meghaladóan – csak olyan harmadik személynek, partnernek, adatfeldolgozónak továbbítva, vagy osztja meg velük a személyes adatokat, akik a személyes adatkezelésre vonatkozó mindenkori előírásoknak, így különösen az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelnek és szintén vállalják a személyes adatkezelésre vonatkozó előírások megtartását.

10.4 Tájékoztatás személyes adatról, érintett hozzáférhetősége, lehetőségei

Tájékoztatás kérése
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa vagy rajta keresztül harmadik személy által kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintettek saját személyes adatairól tájékoztatást kérhessen és vállalja, hogy a tájékoztatást kérő érintett saját, Szolgáltató vagy harmadik személy által kezelt személyes adatai köréről, az adatkezelés módjáról és felhasználás mértékéről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan, közérthető formában tájékoztatást ad.

Hozzáférés
A személyes adat érintettje jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adataink kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon a GDPR ide vonatkozó rendelkezéseiben megjelölt információkról. Ehhez kapcsolódóan az érintett többek között kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatai másolatának rendelkezésre bocsátását is, mellyel kapcsolatban a másolási, vagy egyéb adminisztrációs díjat a Szolgáltató felszámíthatja.

Helyesbítés és törlés
Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészítse a szükség szerint a hiányos személyes adatokat a szükség szerint érintettől bekért kiegészítő nyilatkozat alapján.
Az érintett jogosult továbbá arra is, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az a GDPR vonatkozó rendelkezése szerinti bármely feltétel szerint tovább nem kezelhető.

Adatkezelés korlátozása
Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR és a személyes adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott feltételek esetén kérje a Szolgáltatót, hogy az korlátozza az adatkezelést. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Szolgáltató az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató a GDPR vonatkozó előírásában foglaltak teljesülése esetén.

Tiltakozás
Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatai GDPR meghatározott előírása szerinti kezelése ellen, ideértve az előírásban megjelölt feltételeken alapuló profilalkotást. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényel előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntés egyedi ügyekben (profilalkotás)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ide értve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az említett jog nem gyakorolható a GDPR előírásai szerint meghatározott esetekben.

10.5 Panasz, jogorvoslat

A Szolgáltató vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos hozzá bejelentett panaszokat, kifogásokat kéréseket a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül – a kérelem összetettségétől és a kérelem több kérelmet magában foglaló jellege esetén további 30 nappal meghosszabbítva legfeljebb 60 napos időtartam alatt – kivizsgálja és tájékoztatja eljárásáról vagy eredményéről az érintett kérelmezőt.

Az érintettek az Infotv., a GDPR és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatják az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat, illetőleg az adatkezeléssel szemben tiltakozhatnak, adataik helyesbítését, zárolását, törlését kérhetik, bírósághoz fordulhatnak, illetve a kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén, vagy ha a tiltakozása elutasításra kerül, úgy az érintett bírsághoz fordulhat.

10.6 Nyilatkozat és elfogadás

Jelen nyilatkozat elolvasásával és elfogadásával az Ügyfelek, valamint minden érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban megjelölt, a Regisztrációkor, Hírlevélre történő feliratkozáskor, illetve a Kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatait kezelje. Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Regisztráció, Hírlevélre történő feliratkozás, illetve Kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozó részére továbbítsa. Az érintett bármikor kérheti a Szolgáltatótól a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. A Szolgáltató az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a személyes adatot megadó személy felelős.

A Szolgáltató az érintett vagy más által megadott személyes adatokat harmadik személy számára – a jelen szabályzatban foglaltakon vagy a jogszabályi előírások szerinti mértéket meghaladóan túlmenően – kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett, vagy az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben a Szolgáltatót erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul e-mailben értesíti.

A Szolgáltató jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja.

11. CSOMAGBIZTOSÍTÁS

A Szolgáltató honlapján, a megrendelés során megadható értékekre biztosítás köthető. A biztosított értékeket minden esetben a Megrendelő számlával köteles igazolni.
Az 5.1.2. bekezdésben leírt csomagolások ellenére is bekövetkezhetnek károk, amelyek rendezésénél az alábbiak kiegészítik a felelősségi szabályokat.
A Szolgáltató a továbbításra átvett csomagok esetében mindenkor, a megállapodásban foglalt mértékig vállal kárfelelősséget, minden esetben csak az első kárig, a 12. pontban megfogalmazott feltételek mellett.
A Szolgáltató általános kárfelelőssége a csomag tartalmának beszerzési, pótlási vagy javítási értékéig, de külön megállapodás hiányában (nem kért értékbiztosítást, nem biztosította külön a csomagját) csomagonként maximum 50 000 Ft-ig terjed. Külön biztosítási díj megfizetése esetén a kárfelelősség mértékét a biztosítási megállapodás tartalmazza.
Az értékbiztosított küldeményeknél a Szolgáltató által kínált biztosítási mérték küldeményenként és szolgáltatástól függőn maximum 1 000 000 Forintig terjedhet. A biztosítási határokról a Szolgáltató az alábbi linken tájékoztatja a Megrendelőt: https://www.kuldonc.hu/csomagbiztositas.

A kárfedezetből kizárt áruféleségek a tiltott, nem szállítható listában található csomagtartalom. A feltételekkel szállítható árukra kizárólag eltűnés esetén adható be kártérítési igény, sérülés, részleges sérülés esetén nem. A feltételekkel szállítható tárgyak listája az általános szerződési feltételek 1. számú mellékletében találhatók.

12. FELELŐSSÉG A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉÉRT

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

• vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
• ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,
• a küldemény bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalásból vagy a küldemény bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatti kézbesítésének meghiúsulása okán keletkezett;
• a Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kárért;
• az ügyfél (Megrendelő, feladó, címzett) szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt;
• ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;
• a Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a postai küldemény külső csomagolása sérül meg.
• a Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség a kárért, ha a küldemény tartalma a postai szolgáltatásból kizárt vagy ha feltételesen szállítható, és a feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket.
• ha a küldeménybe olyan tartalom is került, ami a megrendelés során nem volt feltüntetve s a szállításból ki van zárva, s emiatt a küldemény megállt, megsemmisült, visszafordításra került a felvételi címre
• a Megrendelő a Szolgáltató által megküldött formanyomtatvány(oka)t nem nyomtatta ki, nem juttatta el a feladóhoz, vagy a Megrendelő és/vagy a feladó a formanyomtatvány(oka)t úgy töltötte ki, melynek eredményeként a kézbesítést nem a Megrendelésben leadott feltételekkel, vagy késéssel teljesítette a Szolgáltató partnere és ennek okán kár merül fel,
• a Megrendelő és/vagy a feladó hibájából nincs a feladónál a csomag feladásakor a Szolgáltató által megküldött formanyomtatvány és ennek okán kézi fuvarlevelet kell a feladónak a helyszínen kitölteni, mely eltér a megrendelésben megjelölt adatoktól vagy melynek eredményeként a kézbesítést nem a Megrendelésben leadott feltételekkel, vagy késéssel teljesítette a Szolgáltató partnere és ennek okán kár merül fel,
• a Megrendelő vagy a feladó a különleges kezelést igénylő küldemény esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny); illetve
• a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

• a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
• a Megrendelőt és a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza, továbbá ezen személyek köteles igazolni a csomagolás tartalmának értékét és a kár mértékét.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A fentieken túlmenően a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet, azonban a Megrendelő ugyanazon hiba miatt egymással párhuzamosan, egyszerre nem érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja az ügyfél, vagy mással kijavíttathatja – vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Az ügyfél a kárát a 12.1.2. pont szerint érvényesítheti.

12.1. Kártérítés

12.1.1. A kártérítés általános szabályai

A postai küldemény részleges elveszését vagy megsérülését – ha az felismerhető – a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a kézbesítést ellátó postai szolgáltatóhoz írásban bejelenteni vagy azt a szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet.
Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.
Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.
Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.
Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.
A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

• a sérült küldeményt átvette; vagy
• a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

12.1.2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.
Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.
A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.
Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.
Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.
Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

12.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.
A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.
A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

12.1.4. A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

A Szolgáltató a belföldi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.
A Szolgáltató a nemzetközi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetett díj visszautalását vállalja.
Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.
Az ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik és nem terheli kártérítési kötelezettség azon kárigényekért, mely abból ered, hogy a Megrendelőn kívüli személy magának követeli az utánvét összegét, azonban a Szolgáltató az utánvét összegét hiánytalanul megfizette igazolhatóan a Megrendelő vagy a jelen ÁSZF szerint Megrendelő által megjelölt személy részére.

12.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetén

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

12.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény Megrendelőjének vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy részére visszafizeti.

A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.

Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben az elállásra a felvétel helyszínén kerül sor és a futár már kiszállít a helyszínre, úgy az elállás okán a Megrendelő vagy a feladó egyetemleges helytállási kötelezettség mellett köteles a Szolgáltató felmerült díját és költségét a 6.1. Pont szerint megfizetni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):
A túlfizetett összeget, ha Megrendelő vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.
A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a Megrendelő vagy a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

12.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

13. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyetemleges felelősség terheli minden olyan kötelezettség tekintetében, amely a megrendelésben megjelölt adatok vagy a jelen ÁSZF szerint más ügyfelet terhelnek (pl. a tényleges költségviselő személy nem fizetésért való felelősség, vagy a feladót terhelő kötelezettségek tekintetében).

Az 1.2. pont szerinti ügyfelek elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban – a szolgáltatás közvetített jellegére figyelemmel – kizárólag a Szolgáltató felé tehetnek meg minden nyilatkozatot és csak a Szolgáltatótól kérhetnek tájékoztatást és követelhetnek nyilatkozattételt. Ügyfelek vállalják, hogy amennyiben ennek ellenére a Szolgáltató partnerével közvetlenül veszik fel a kapcsolatot a megrendelt szolgáltatás vonatkozásában és ezzel kárt okoznak a Szolgáltatónak, úgy kötelesek azt a járulékos költségekre is kiterjedően maradéktalanul megtéríteni Szolgáltató részére.

A Megrendelő és a feladó teljes jogi és anyagi felelősséget vállalnak a Szolgáltatónak okozott minden kárért, mely a mindenkori jogszabályok és a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértéséből ered. Ennek keretében
Megrendelő és/vagy feladó kötelesek megtéríteni a Szolgáltató minden felmerült kárát mely különösen, de nem kizárólagosan abból ered, hogy:

• valótlan személyes adatokat, illetve valós adatokat más adatának feltüntetve adtak meg,
• a megrendelés egyéb adatai ellentmondásosak, tévesek, valótlanok vagy megtévesztőek,
• a Szolgáltató által megküldött formanyomtatványokat tévesen, ellentmondásosan, megtévesztően, vagy úgy töltik ki, amely a jelen szerződés vagy bármely jogszabály Szolgáltató által történő megtartását lehetetlenné teszi,
• a csomagolásra irányadó előírásokat, feltételeket nem tartják be,
• a küldemény tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyat tartalmaz, vagy feltételhez kötött tárgyat tartalmaz, de a feltételt nem teljesítik és a feltétel teljesítése, vagy a csomag valós tartalmára vonatkozó adat tekintetében a Szolgáltatót megtévesztik vagy tévedésben tartják.

14. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK MINŐSÉGE

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az ÁSZF alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbíttatja és ép, sértetlen állapotban kézbesítteti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.
A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató és partnere választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

14.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:
A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

15. EGYÜTTMŰKÖDÉS TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉRDEKÉBEN

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem rendezett fuvar szolgáltatási tevékenységre a Polgári Törvénykönyv fuvarozást szabályozó mindenkori rendelkezései, valamint a fuvarozásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok irányadóak.

A postai szolgáltatási tevékenység vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a 2012. Évi CLIX. Törvény (továbbiakban: Postatv.), a postai szolgáltatásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok és a Ptk. Rendelkezései irányadóak.

A fuvarozási és postai szolgáltatási tevékenységre egyaránt irányadóak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. Törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet rendelkezései. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem aláírója, azonban az ÁSZF az ágazatra és tevékenységére irányadó Postatv. Rendelkezései alapján kerültek kialakításra.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

A szerződő felek közötti szolgáltatási jogviszonyra a felek a magyar jog alkalmazását és a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint értékhatártól függően amennyiben Törvényszéken kezdődik meg az eljárás a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki minden www.kuldonc.hu oldalon, vagy erre továbbutaló honlapon leadott rendelés vonatkozásában.

Szerződő felek elfogadják, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogszabályba ütközne és ennél fogva a jogellenes rendelkezés érvénytelennek minősül, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek az eredeti, érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdést rendező jogszabályi előírást rendelik alkalmazni.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

Utolsó frissítés: 2019.07.20. 09:30


Mellékletek

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A szállításból kizárt, illetve a feltételhez kötötten szállítható tárgyak

A szállításból kizárt tárgyak:

• ablak (ablaküveg, üveglap, bekeretezett ablak, üvegpolc, üvegezett ajtó, üvegcsillár)
• aerosolos kozmetikai és háztartási szerek (dezodor, bútorápoló, légfrissítő)
• akrilmosdó, kád, wc tartály, mosdókagyló, zuhanykabin, zuhanyfülke, egyéb szaniter
• ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk
• azbeszt veszélyre figyelmeztető jelzéssel ellátott termékek
• biológiai veszélyt jelző jelzéssel ellátott termékek
• cigaretta és egyéb dohánytermék, e-cigaretta bármilyen mennyiségben
• címzett postafiók címére vagy helyrajzi számára szóló csomagok
• csomagolatlan áru
• csomagoláson rasszista, obszcén, köz- vagy személyiségi jogokat sértő felirattal vagy képpel jelölt küldemény
• emberi maradványok és hamvak, kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak
• emberre ártalmas jelzéssel ellátott termékek
• élelmiszer
o belföldi csomagok esetén: minden romlandó, gyorsfagyasztott élelmiszer, továbbá nyers és feldolgozatlan élelmiszer, és egyéb áruk (pl. gyümölcs, zöldség, tojás, krumpli, stb.), főtt- és készételek, valamint házi készítésű ételek
o export és import csomagok vonatkozásban minden élelmiszer (kivéve TNT partner esetén a nem romlandó, tartós élelmiszerek – pl. száraztészta, csokoládé, szaloncukor, stb.)
• élő állatok és növények
• gépjármű alkatrészek (akkumulátor, autóajtó, használt motorblokk légzsák, szélvédő, sebességváltó) használt áruk, melyek olajat és/vagy üzemanyagot tartalmaznak)
• gyúlékony, tűzveszélyes anyagok
• hőmérsékletre érzékeny áruk – meleg és hő hatására térfogatváltozásra képes anyagok (pl. zsírok, olajok stb.)
• hűtést/fűtést igénylő áruk
• jövedéki termékek, szeszes ital és alkoholt tartalmazó termékek (kivéve GLS és TNT partner vonatkozásában, belföldi viszonylatban, és nem kereskedelmi mennyiségben – export csomagok esetén fogadó országtól függ)
• kábítószerek és pszichotróp anyagok
• készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl. bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok, továbbá: állampapírok, előrefizetett telefonkártya, aktivált SIM kártya, és még fel nem használt bélyegek is
• különleges értékű áruk (pl. a pénz, a nemesfémek, a pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, ékszerek)
• lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és hasonlók, ideértve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatokat és azok alkatrészeit
• műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak
• ömlesztett áru (zsákos küldemény)
• összepántolt, összekötözött csomag
• romlandó, fertőző, undort keltő áruk
• sérült csomagolás
• sugárzó anyagok
• túlsúlyos, vagy túlméretes áruk, küldemények
• minden egyéb olyan tárgy, anyag, melynek szállítása jogszabályba ütközik.

A fentieken túlmenően partnereink futára megtagadhatja a csomag elszállítását az alábbi esetekben:

• bőröndbe csomagolt küldemény (körbefóliázott, kartonlapokkal megerősített bőrönd felvételét is megtagadhatja a futár)
• csomagolatlan áru
• helytelenül, vagy nem megfelelően csomagolt áruk (ide értve a folyékony anyagokat is)
• küldemény súlya meghaladja a 70 kg-ot és nincs raklapon
• küldemény élei csomagolatlanok és/vagy bizonyos részei kiállnak
• küldeménydarabok nincsenek rögzítve a raklapon
• raklapra helyezett küldemények lelógnak a raklapról
• sérült csomagolás

A PICKUP EXPRESS Bt. partnerei csak bizonyos feltételekkel szállítja, és kizárólag a Megbízó saját felelősségére veszi fel az alábbi árukat:

• elektronikai berendezések (pl. televízió, LCD, CRT, LED vagy plazmaképernyő, monitor, projektor, erősítő, keverőpult, laptop, asztali PC, klíma, mobilklíma, hangfal, fitnessgép, stb.)
• porcelán, kristály, márvány és kerámia tárgyak (tálak, étkészlet, edények, poharak, váza, csillár, szobor stb.)
• üvegek (borosüveg, üvegszál, égő stb.)

A fenti áruféleségek felvételi- és szállítási feltétele:

Kizárólag erős – nem használt – dobozba történő csomagolás. Rugalmas belső kitöltés, kitöltő anyag hungarocell. Előzetes részletes egyeztetés a csomagolásról, vagy képek átküldése a csomagolás kialakításáról.
Ezt a tartalmat csak a Megrendelő/Feladó saját felelősségre veszi fel a PICKUP EXPRESS Bt. partnere. Kártérítési igény csak a csomag eltűnése esetén adható be.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a PICKUP EXPRESS Bt. nem ad le olyan megbízást vagy közvetít olyan szállítmányt, amely ellenkezik a Partnerek szabályzatával.

A Megrendelő törvény szerinti kötelessége értesítenie a PICKUP EXPRESS Bt-t, amennyiben a szállítmány a veszélyes anyagok közé van sorolva, és tudatni vele az ENSZ és UN-számot valamint az áruosztályt. A Megrendelőnek minden, még az Európai Unió területén is szállítandó veszélyes árunak minősülő anyagról Biztonságtechnikai adatlapot kell benyújtania.

A PICKUP EXPRESS Bt. fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson bármely szállítmányt, amely:

• nem a Megrendelő tulajdona, vagy nem az ő nevében küldik
• gyűjtő szállításnak nem megfelelően van csomagolva
• azon csomagokat, ahol fennáll a sérülés veszélye
• azon csomagokat amelyek tartalma az adott partner szabályai alapján nem szállíthatók
• azon csomagokat, ahol a csomag tartalom megnevezés nem egyértelmű.

A PICKUP EXPRESS Bt. mindenkori partnereinek szállítási feltételeiben megtalálható szállításból kizárt vagy feltételesen szállítható tárgyként megjelölt, azonban jelen mellékletben fel nem sorolt tárgyak is a jelen ÁSZF részét képezik a jelen mellékletben való külön feltüntetés nélkül is.

A PICKUP EXPRESS Bt. a jelen mellékletben található lista változtatásának jogát fenntartja, melyről a www.kuldonc.hu oldalon tájékoztatja ügyfeleit.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

2.1. Díjak és kedvezmények

PICKUP EXPRESS Bt. a mindenkori aktuális díjakat, valamint és eseti vagy időszakos kedvezményeket a www.kuldonc.hu honlapján tünteti fel azzal, hogy ügyfelei a honlapokon található díjkalkulátorok, továbbá a PDF formátumban letölthető díjszabás segítségével tájékozódhatnak a hatályos díjakról.

2.2. Partnerek szolgáltatási és szállítási feltételei

A PICKUP EXPRESS Bt. mindenkori szerződött partnerei a szolgáltató honlapján találhatóak azzal, hogy az együttműködő partnerek jelenleg a DPD, a GLS és a TNT futárszolgálatok.

GLS partner feltételei:

1. A GLS partner szolgáltatásai belföldi és nemzetközi csomagküldésekre egyaránt igénybe vehetők. A csomagot a GLS partner a megrendelés leadását követő munkanapon veszi át (9 és 17 óra között) a felvételi címről és belföldön a következő munkanapon kézbesíti. (Nemzetközi küldemények esetén a tranzitidő külön kerül feltüntetésre, tájékoztató jellegű és nem időgarantált.) A GLS futárok telefonos elérhetősége titkos, a megrendelő felé ki nem adhatóak. A futár telefonon jelentkezik, ha a megadott felvételi címen nem talál senkit. Fontos, hogy a GLS megbízásokat munkaidőben 15:30 óráig küldjék át. Az ezen időpont után érkezett csomagokat a futár csak két nap múlva tudja felvenni.
2. A csomagküldéséhez a Megrendelő nem kap fuvarlevelet, mert a GLS futár viszi azt magával.
A maximálisan felvehető súly: 40 kg. A maximálisan felvehető csomagméret: 300 cm körméret. (2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság = 300) Ha 300 cm-nél nagyobb, a GLS a csomagot nem veszi fel. Amennyiben a Megrendelő kevesebb méretet adott meg, mint ami a csomag valódi mérete, s így a felvétel meghiúsult, a Megrendelőnek nincs joga kárigénnyel élni a PICKUP EXPRESS Bt. felé. A GLS – a körméret mellett – által felvehető maximum méretek: magasság: 60 cm, szélesség 80 cm, hosszúság 200 cm.

A túlsúlyos és a túlméretes, valamint a nem megfelelően csomagolt küldemény esetén az alap szállítási díjon felül felár fizetendő, melynek mértéke:

• 40 kg-ot meghaladó küldemény esetén: minden megkezdett kg után bruttó 1 990 Ft,
• túlméretes küldemény esetén (amennyiben a körméret meghaladja a 3 métert): bruttó 6 990 Ft (küldeményenként),
• a nem megfelelő csomagolással rendelkező küldemény: bruttó 2 990 Ft (küldeményenként).

3. A GLS árszámítás a csomag mért, nettó súlyán alapszik. A valódi súly a számlázott súly. A GLS nem figyel a térfogatsúlyra, csak a mérlegelt súlyt veszi figyelembe.
4. A GLS biztosítás a csomag értékének összegét biztosítja. A biztosítási összeget a PICKUP EXPRESS Bt. dokumentum útján juttatja el a GLS partneréhez, melynek igazolásaként a PICKUP EXPRESS Bt. a Megrendelő email címét bemásolja a címzettek listájába. (A csomagbiztosítás szolgáltatás díjairól a jelen melléklet 2.1. pontja szerinti honlapokon tájékozódhat.)
5. A GLS partner vállalja a csomagküldés díjának, a kézbesítéskor történő átvételét, utánvét formában. A címzett fizet opció díja a mindenkor érvényes utánvétkezelési díj mértékével megegyező összeg.
6. A GLS partner utánvét során beszedi a csomag értékét is. A GLS partner által beszedett utánvétösszeget a PICKUP EXPRESS Bt. 8 munkanapon belül utalja át a Megrendelő által a megrendeléskor megadott bankszámlaszámra. (Az utánvétkezelés szolgáltatás díjairól a jelen melléklet 2.1. pontja szerinti honlapokon tájékozódhat.)
7. A GLS partner nemzetközi szállításainál, amennyiben a csomagot nem tudják a címzettnek átadni, a futár a címhez legközelebb eső csomagpontba, depóba, vagy postahivatalba kézbesíti a küldeményt, ahol címzett munkanapokon, nyitvatartási időben tudja küldeményét átvenni.
8. GLS partner import megbízás esetén a GLS futár a megrendelést követő munkanapon – vagy a Megrendelő által jelzett napon – veszi fel a küldeményt a megadott felvételi címről. (A tranzitidő külön kerül feltüntetésre, tájékoztató jellegű és nem időgarantált.)
9. A GLS szállítási feltételei az alábbi linken érhetők el: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

DPD partner feltételei:

1. A DPD partner szolgáltatásai belföldi és nemzetközi csomagküldésekre egyaránt igénybe vehetők. A csomagot a DPD partner a megrendelés leadását követő munkanapon veszi át (8 és 18 óra között) a felvételi címről és belföldön a következő munkanapon munkaidőben 8-18 óra között kézbesíti. (Nemzetközi küldemények esetén a tranzitidő külön kerül feltüntetésre, tájékoztató jellegű és nem időgarantált.) A DPD futárok telefonos elérhetősége titkos, a megrendelő felé ki nem adhatóak. A futár telefonon jelentkezik, ha a megadott felvételi címen nem talál senkit. Fontos, hogy a DPD megbízásokat munkaidőben 15:30 óráig küldjék át. Az ezen időpont után érkezett csomagokat a futár csak két nap múlva tudja felvenni.
2. A csomagküldéséhez a Megrendelő nem kap fuvarlevelet, mert a DPD futár viszi azt magával.
A maximálisan felvehető súly belföldi szállítás esetén 50 kg, export küldeményeknél 31,5 kg.
Maximálisan felvehető csomagméret: 300 cm övméret (2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság = 300), azzal a megkötéssel, hogy a csomag hossza nem lehet több 175 cm-nél. Ha 300 cm-nél nagyobb, a DPD a csomagot nem veszi fel. Amennyiben a Megrendelő kevesebb méretet adott meg, mint ami a csomag valódi mérete, s így a felvétel meghiúsult, a Megrendelőnek nincs joga kárigénnyel élni a PICKUP EXPRESS Bt. felé.

A túlsúlyos és a túlméretes küldemény esetén az alap szállítási díjon felül felár fizetendő, melynek mértéke:

• belföldi viszonylatban az 50 kg-ot meghaladó küldemény esetén: bruttó 19 050 Ft (küldeményenként),
• nemzetközi viszonylatban a 31,5 kg-ot meghaladó küldemény esetén: bruttó 10 990 Ft (küldeményenként),
• nem rendszerkompatibilis (túlméretes) belföldi küldemény esetén (amennyiben a körméret meghaladja a 3 métert): bruttó 1 990 Ft (küldeményenként),
• nem rendszerkompatibilis (túlméretes) nemzetközi küldemény esetén (amennyiben a körméret meghaladja a 3 métert): bruttó 8 990 Ft (küldeményenként).

3. A DPD árszámítás – a légi expressz szállítás kivételével – a csomag mért, nettó súlyán alapszik. A valódi súly a számlázott súly.
A DPD légi expressz szállítás esetén a szállítási díj a tényleges súly vagy a küldemény térfogatsúlya alapján kerül meghatározásra, attól függően, hogy melyik a nagyobb. A térfogatsúly számítási módja: HxSZxM/5000.
4. A DPD biztosítás a csomag értékének összegét biztosítja. A biztosítási összeget a PICKUP EXPRESS Bt. online rögzíti a DPD rendszerében, melyről elektronikus visszaigazolást küld megrendelő részére. (A csomagbiztosítás szolgáltatás díjairól a jelen melléklet 2.1. pontja szerinti honlapokon tájékozódhat.)
5. A DPD partner vállalja a csomagküldés díjának, a kézbesítéskor történő átvételét, utánvét formában. A címzett fizet opció díja a mindenkor érvényes utánvétkezelési díj mértékével megegyező összeg.
6. A DPD partner utánvét során beszedi a csomag értékét is. A DPD partner által beszedett utánvétösszeget a PICKUP EXPRESS Bt. 8 munkanapon belül utalja át a Megrendelő által a megrendeléskor megadott bankszámlaszámra. (Az utánvétkezelés szolgáltatás díjairól a jelen melléklet 2.1. pontja szerinti honlapokon tájékozódhat.)
7. A DPD szállítási feltételei az alábbi linken érhetők el: http://www.dpd.com/hu/home/szallitas/aszf

TNT partner feltételei:

1. A TNT partner szolgáltatásai belföldi- és nemzetközi csomag- és raklap küldésére egyaránt igénybe vehetők. (Raklap szállításánál a Megrendelő egyedi árajánlatot kap.)
A csomagot a TNT partner irányítószám függően veszi át címzettől, leghamarabb a megrendelés leadásának napján (munkanapokon), vagy az azt követő munkanapon (adott időintervallumon belül) a felvételi címről és belföldön a következő munkanapon kézbesíti. (Nemzetközi küldemények esetén a tranzitidő külön kerül feltüntetésre, tájékoztató jellegű és nem időgarantált.) A TNT futárok telefonos elérhetősége titkos, a megrendelő felé ki nem adhatóak. A futár telefonon jelentkezik, ha a megadott felvételi címen nem talál senkit. Fontos, hogy a TNT megbízásokat munkaidőben 15:00 óráig küldjék át. Az ezen időpont után érkezett csomagokat a futár csak a megrendelés leadását követő 2. munkanapon tudja felvenni.
2. A csomagküldéséhez a Megrendelő elektronikus úton, kapja meg fuvarlevelet és vámokmányokat, melyeket köteles kinyomtatni azokat magánszemélyként aláírásával, jogi személyként pecséttel ellátva aláírni és a futárnak a csomaggal együtt átadni.

A maximálisan felvehető súly:

• egy darab (nem palettázott) küldemény esetén Expressz- és Gazdaságos Expressz szolgáltatásnál: 70 kg;
• egy darab (palettázott) küldemény esetén Expressz szolgáltatásnál: 500 kg (maximum küldemény összsúly: 500 kg, méret: 3 m3);
• egy darab (palettázott) küldemény esetén Gazdaságos Expressz szolgáltatásnál: 1000 kg (maximum küldemény összsúly: 7000 kg, méret: 30 m3).
Maximálisan felvehető csomagméret:
• Belföldi- és Gazdaságos Expressz szolgáltatás esetén, HxSZxM (cm): 240x120x180.
• Nemzetközi Expressz szolgáltatás esetén, HxSZxM (cm): 120x120x150.

A túlméretes és túlsúlyos, valamint speciális küldemények esetén az alap szállítási díjon felül felár fizetendő, melynek mértéke:

• belföldi kis súlyú, de nagy kiterjedésű küldemény (azon küldemények, melyek tömege 30 kg-nál kisebb, de bármely mérete meghaladja a 120x70x60 cm-t): bruttó 5 990 Ft (küldeményenként),
• belföldi hengeres alakú vagy/és folyadékot tartalmazó küldemények: bruttó 5 990 Ft (küldeményenként)
• belföldi túlméretes- vagy túlsúlyos küldemény (amelyeknél a küldemény tömege vagy térfogata túllépi a TNT tömeg- és térfogathatárait): bruttó 6 990 Ft (küldeményenként),
• belföldi nem palettázott, 30-70 kg tömegű küldemények, és biztonságos kezelésükhöz gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség: bruttó 6 990 Ft (küldeményenként),

• nemzetközi kis súlyú, de nagy kiterjedésű küldemény (azon küldemények, melyek tömege 30 kg-nál kisebb, de bármely mérete meghaladja a 120x70x60 cm-t): bruttó 19 990 Ft (küldeményenként),
• nemzetközi hengeres alakú vagy/és folyadékot tartalmazó küldemények: bruttó 19 990 Ft (küldeményenként),
• nemzetközi túlméretes- vagy túlsúlyos küldemény (amelyeknél a küldemény tömege vagy térfogata túllépi a TNT tömeg- és térfogathatárait): bruttó 21 990 Ft (küldeményenként),

• nemzetközi nem palettázott, 30-70 kg tömegű küldemények, és biztonságos kezelésükhöz gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség: bruttó 21 990 Ft (küldeményenként).

3. A TNT árszámítás a csomag mért, nettó súlyán és térfogatsúlyán alapszik, azzal a megkötéssel, hogy minden esetben a nagyobb súly kerül felszámításra.
Térfogatsúly számítása:

• Expressz küldemény esetén: H (m) x SZ (m) x M (m) x 200,
• Belföldi- és európai Gazdaságos (Economy) küldemény esetén: H (m) x SZ (m) x M (m) x 250
• Nemzetközi expressz és Európán kívüli Gazdaságos (Economy) küldemény esetén: H (m) x SZ (m) x M (m) x 200

Amennyiben a Megrendelő kevesebb méretet adott meg, mint ami a csomag valódi mérete, s így a felvétel meghiúsult, a Megrendelőnek nincs joga kárigénnyel élni a PICKUP EXPRESS Bt. felé. Amennyiben a futár felveszi a csomagot, mely eltért a Megrendelő által megadottaktól, a Megrendelő köteles a korábban jelzett súlytól eltérő különbözeti díjat a PICKUP EXPRESS Bt. felé megfizetni.
4. A TNT fuvarlevelek három részből állnak. Egy példány, mely a csomagra kerül, egy példány, mely a futár példánya és egy példány a Megrendelőnél marad. A fuvarlevelet a Megrendelőnek kötelező kinyomtatnia. Ha nem teszi, úgy a TNT eltérő áron, a címzettől hajtja be a csomagküldés árát és a PICKUP EXPRESS Bt. megrendelése érvényét veszti.
5. A TNT partner csomagbiztosítási feltételeit a https://www.kuldonc.hu/csomagbiztositas weboldalon külön kerül feltüntetésre.
6. A TNT szállítási feltételei az alábbi linken érhetők el: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-conditions.html

Amennyiben eltérés van a jelen ÁSZF és a mindenkori partnerek szállítási feltételei között, úgy az ellentmondásos feltételek esetén a partner hatályos szállítási feltétele irányadó a társaságunknál igénybe vett szolgáltatásra azzal, hogy ezen partner szállítási feltétele jelen ÁSZF-ben való feltüntetése nélkül is az ÁSZF részét képezi, amennyiben a fuvarozó partnert a PICKUP EXPRESS Bt. a társaságot partnerként tünteti fel a honlapon.

Október 23-i zárva tartás

Ügyfélszolgálatunk október 23-án (szerdán) zárva tart. A csomagfelvétel és csomagkiszállítás szünetel.